Да спасим природата

Партньори

ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД е създадено през 2007 г. с основна дейност: “проектиране, изграждане и експлоатация на завод за преработка на ТБО, включващо предоставяне на услуги за преработка на ТБО и управление на дейности по отпадъците”.
ЗАВОДЪТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТБО В С. ЕЗЕРОВО, обл. Варна.  е открит през месец юни 2011 г. Това е най-модерното съоръжение на територията на страната за механично и биологично третиране и компостиране на отпадъците, в изграждането на което са вложени инвестиции за над 46 млн. лева. 


 КМД ЕООД е най – бързо развиващата се комунална компания за събиране, транспортиране и временно съхраняване на над 140 вида отпадъци. Разполагат с модерна и разнообразна техника – повече от 200 машини, от които над половината са с екологичен стандарт ЕВРО 5 и Евро 6.  

ЗАВОДЪТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТБО В С. ШИШМАНЦИобл. Пловдив е пуснат в експлоатация през декември 2009 г. Инвестициите, вложени за изграждането му са в размер над 45 млн.лв.

 

Основната дейност УНИТРЕЙД - БГ ООД е изграждане на системи за управление на опадъци, включващи събиране, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло.
 


 

УНИТРЕЙД 2002 ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво. На територията на база Искър се извършва рециклиране на пластмасови отпадъци. В някои от базите се извършват и дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на метални отпадъци от опаковки и черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори.


УНИТРЕЙД ЕКО ЕООД е създадена през 2012 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, пет бутилки, пластмаса, найлон и дърво.

 

ЕКО ФЕНИКС ЕООД е регистрирано през 2006 година. със седалище в град Свищов, обл. В. Търново. Днес дружеството е сред най-добрите в бранша в областта на сепарирането, обработката и търговията с рециклируеми суровини. Търгуваме с черни и цветни метали, отпадъчна хартия, пластмаса, полиетилен, стъкло и други рециклируеми суровини и материали от отпадъци.ЕЛБИМЕКС ООД
е създадено през 2006 г. Дружеството извършва дейности на територията на площадки за времено съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, полиетилен, стъкло, черни и цветни метали и отпадъци от опаковки. За извършване на посочените дейности дружеството притежава Лиценз №994/09.10.2009г., издаден от МИЕТ и Регистрационен документ №03-РД-331-03/09.12.2009г, издаден от РИОСВ.


 

ЕКОР ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2007 г. в гр. Стара Загора и е специализирана в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания...FCC Environment CEE - е сред водещите фирми за управление на отпадъци в България, като обслужва над 660 000 жители на територията на страната.
 

ЕФ СИ СИ СИ БЪЛГАРИЯ - Добрич изпълнява услугите сметосъбиране, сметоизвозване, улично метене, миене и зимна поддръжка съгласно договорите с Община Добрич. Филиал Добрич обхваща и сметосъбирането в селата в рамките на Община Добричка, с което обслужваното население вече възлиза на над 91 000 души. Еф Си Си България е оператор на депото в с. Стожер.
 

ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ - Разград  обслужва община Разград с над 51 000 души население.

В рамките на Община Разград фирмата извършва всички комунални услуги - сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депото за битови отпадъци, улично почистване, зимна поддръжка.

 

Дружеството е специализирано в унищожаване на архивни документи, изкупуване и рециклиране на всички видове вторични суровини без метали. Поради големия аспект от дейности, дейността на компанията се извършва в две бази на територията на град Горна Оряховица

 

МЕТАРЕКС ООД е основано през 1992 г., като  една от първите частни български  компании,  занимаващи се с рециклиране и  търговия с  отпадъци.


 


ЕВРО ИМПЕКС ЕООД е дружество работещо всферата  на събиране, транспортиране и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер, както и с отпадъци от опаковки. Дружеството работи в цялата страна, като разполага дейността си на територията на няколко основни бази в София, Бургас, Варна, Шумен, Русе, Плевен, Враца и Перник.