Да спасим природата

01-04-2014

Oползотворяване на отпадъци от опаковки

Oползотворяване на отпадъци от опаковки

ЕКОКОЛЕКТ АД доказа пред министъра на околната среда и водите изпълнението на задълженията на членовете си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2010 г.

Със заповед № РД-326/16.05.2011 г. са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплащат продуктова такса, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и се отчита изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
 

Със заповед № РД-326/16.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите можете да се запознаете на сайта на МОСВ: http://www2.moew.government.bg/recent_doc/waste/2011/326.pdf