Да спасим природата

Тарифи

  Тарифа
 за определяне на размера на възнаграждението за оползотворяване,
в сила от 01.04.2017 г.

 
 Месечното възнаграждение за оползотворяване се определя като сума от произведенията на количеството опаковъчни материали, в килограми, от всеки вид, умножени по единичния размер на възнаграждението за оползотворяване за съответния опаковъчен материал съгласно тарифата представена в таблица 1, по следната формула:

Р месечно =  S (АM1*С1 + АM2*С2 +…….. АMn*Сn), където:
А – количество (килограми) опаковъчен материал, пуснат на пазара през отчетния месец;
С – единичният размер на възнаграждението за съответния вид опаковъчен материал, съгласно тарифата представена в Таблица 1;
М – вид на материала.

 
Таблица 1.
Тарифа за определяне на единичния размер на възнаграждението за оползотворяване по видове опаковъчен материал:
 

Видове опаковъчен материал
(M)
Единичен размер на възнаграждението за вид
опаковъчен материал лева/кг
(С)
1 Пластмаси - Pl 0,0815
2 Хартия и картони - PAP 0,0740
3 Стомана - FE 0,0270
4 Алуминий - ALU 0,0620
5 Дърво - FOR 0,0430
6 Стъкло - GL 0,0430
7 Композитни - C 0,1290
8 Други 0,1500


Посочените цени не включват данък добавена стойност.