Да спасим природата

Тарифи

  Тарифа
 за определяне на размера на възнаграждението за оползотворяване,
в сила от 01.01.2020 г.

 
Месечното възнаграждение за оползотворяване се определя като сума от произведенията на количеството опаковъчни материали, в килограми, от всеки вид, умножени по единичния размер на възнаграждението за оползотворяване за съответния опаковъчен материал съгласно тарифата представена в таблица 1, по следната формула:

Р месечно =  S (АM1*С1 + АM2*С2 +…….. АMn*Сn), където:
А – количество (килограми) опаковъчен материал, пуснат на пазара през отчетния месец;
С – единичният размер на възнаграждението за съответния вид опаковъчен материал, съгласно тарифата представена в Таблица 1;
М – вид на материала.

 
Таблица 1.
Тарифа за определяне на единичния размер на възнаграждението за оползотворяване по видове опаковъчен материал:

 Посочените цени не включват данък добавена стойност.