Да спасим природата

18-05-2016

ЕКОКОЛЕКТ АД ОТНОВО ОПРАВДА ДОВЕРИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ

За шеста поредна година Екоколект АД оправда доверието на членовете си и доказа изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки пред Министерството на околната среда и водите.
На 16.05.2016 г. министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева издаде Заповед №РД-262/16.05.2016 г., с която признава изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване за 2015 г. на ЕКОКОЛЕКТ АД. Членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД, изброени в Приложение №4 към заповедта, се освобождават от заплащане на продуктова такса за опаковки, защото е доказано изпълнение на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
За 2015 г. Екоколект АД отново се доказа като най-бързо развиващата се организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Към края на 2015 г. пазарният ни дял е 16,93%, а декларираните пуснати на пазара опаковки от членовете ни са 59 414 т. Организацията е постигнала ръст спрямо предходната година от 12,45%.
 
   РАЗВИТИЕ НА ЕКОКОЛЕКТ АД ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2015 Г.
 
ПОКАЗАТЕЛИ 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Брой членове 513 592 650
2. Отчетени количества ООп - тона 39 211 т 52 836 т 59 414 т
3. Рециклирани количества - тона 22 080 т 32 513 т 37 083 т
4. Рециклирани количества - % 59% 61,54% 62,41%
5. Обхванато население 724 385 947 770 990 083
6. Пазарен дял (%) 12,57% 15,96% 16,93%
 
Министърът на околната среда и водите издаде и Заповед №РД-263/16.05.2016 г., в чието Приложение №4 се изброяват членовете на ЕКОКОЛЕКТ АД, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2015 г. поради неподавани отчети. или незаплатени лицензионни възнаграждения за 2015 г. Само две фирми - членове на Екоколект АД следва да заплатят продуктова такса за 2015 г.
Като благодарим на всички свои партньори за доверието и лоялността, се надяваме и през 2016 г. да продължим да работим съвместно за успешно постигане за основната ни цел – по-чиста околна среда и по-ефективно управление на отпадъците.