Да спасим природата

Информация

Важна част от Програмата за развиване на националната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез организации по оползотворяване е обхващането на минимум 6,3 млн. жители от населението на страната.

ЕКОКОЛЕКТ допринася за изпълнението на националните цели като инвестира в планиране, организиране и изграждане на интегрирани общински системи за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране до рециклиращи предприятия на отпадъци от опаковки, събрани от домакинства, търговски и обществени обекти.
Изборът на система за събиране и последващото третиране на отпадъците от опаковки е предмет на споразумение между ЕКОКОЛЕКТ - като организация по оползотворяване и всяка община.

При избора на система за разделно събиране се вземат предвид следните фактори:

- брой на жителите и домакинствата в общината;
- плътност на застрояване - по квартали;
- състояние на системата за сметосъбиране и сметоизвозване към момента;

Специфични изисквания за събиране на отпадъците от:

- заведенията за обществено хранене, училища и детски градини, обществени и административни       сгради;
- промишлени предприятия и търговски обекти;
- туристически обекти и курортни комплекси;
- използвани маршрути и оптимални логистични схеми.